document.write('
کد تاییدیه در صفحه اصلی سایت قرار داده نشده است
');