[ پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد ]
اطلاعات سایت پذیرنده
شناسه پذیرنده : ۴۳۴۳۳۰۰۱۲
نام پذیرنده : نشر استخدام
آدرس وب سایت : www.nashr-estekhdam.ir
پست الکترونیکی : nashrestekhdam@gmail.com
تاریخ شروع فعالیت : دی ماه ۱۳۹۵