[ پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد ]
اطلاعات سایت پذیرنده
شناسه پذیرنده : ۴۱۷۰۰۰۱۲
نام پذیرنده : پروژه دات آی ار
آدرس وب سایت : www.perozheh.ir
پست الکترونیکی : info@perozheh.ir
تاریخ شروع فعالیت : دی ماه ۱۳۹۱