document.write('
امکان ایجاد کلید پرداخت تنها در دامنه درگاه [ muhama.com ] مقدور می باشد !
')