[ پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد ]
اطلاعات سایت پذیرنده
شناسه پذیرنده : ۱۹۶۰۱۰۰۱۲
نام پذیرنده : تاپ - دیسیز
آدرس وب سایت : www.top-thesis.ir
پست الکترونیکی : mahdipnut@yahoo.com
تاریخ شروع فعالیت : شهریور ماه ۱۳۹۳