[ پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد ]
اطلاعات سایت پذیرنده
شناسه پذیرنده : ۱۵۵۰۳۰۰۱۲
نام پذیرنده : بی دبلیو آی ان - هلپ
آدرس وب سایت : www.bwin-help.ir
پست الکترونیکی : info@bwin-help.ir
تاریخ شروع فعالیت : بهمن ماه ۱۳۹۲