[ پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد ]
اطلاعات سایت پذیرنده
شناسه پذیرنده : ۱۲۳۶۲۰۰۱۲
نام پذیرنده : سافت ساز
آدرس وب سایت : www.softsaaz.ir
پست الکترونیکی : info@softsaaz.ir
تاریخ شروع فعالیت : آبان ماه ۱۳۹۲