[ پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد ]
اطلاعات سایت پذیرنده
شناسه پذیرنده : ۲۲۵۰۶۰۰۱۲
نام پذیرنده : گروه هنری اقاقیا
آدرس وب سایت : www.ncnn.ir
پست الکترونیکی : info@ncnn.ir
تاریخ شروع فعالیت : بهمن ماه ۱۳۹۳